Policy för hantering av personuppgifter

Syftet med denna policy är att säkerställa att Resund Behandling (kallas även ”Resund”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Dataskyddsförordningen är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler.

Mer information om GDPR finns på datainspektionens hemsida.

 

Genomgående använder vi begreppet ”behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar personuppgifter, inklusive utan begränsning insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av personuppgifter. Undantag förekommer, och i de fall anges specifikt vilken typ av åtgärd som involverar personuppgift som avses.

Resund Behandling behandlar dina personuppgifter i samband med att du:

 • kontaktar oss per telefon, via e-post eller genom att du fyller i ett kontaktformulär på vår hemsida;
 • söker/går i öppenvård- och dagsjukvårdsbehandling hos oss;
 • använder vår webbplats eller interagerar med våra profiler i sociala medier;

Texten nedan anger vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas, samt vilka rättigheter du har i samband med behandlingen.

Behandling av personuppgifter inom ramen för vår mottagningsverksamhet

Ändamål
Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna kan dessutom komma att rapporteras till nationella kvalitetsregister och andra myndigheter.

Mer information om journalföring finns att läsa hos datainspektionens hemsida.

Rättslig grund
Vi är skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bl.a. enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet, precis som alla vårdgivare, står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid
Resund Behandling kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Mottagare av uppgifter
För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av verksamheten. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter.

Mottagare kan t ex vara:

 • Andra vårdgivare
 • Andra myndigheter

För all öppenvård- och dagsjukvårdsbehandling som sker inom ramen för vår verksamhet kan vi komma att dela följande personuppgifter med vår uppdragsgivare Region Skåne:

 • Namn
 • Personnummer
 • Information om behandlingsmetod
 • Datum för symtomdebut
 • Datum för sjukskrivning
 • Uppgifter om besökstillfällen
 • Diagnos
 • Uppgifter om patientavgifter, högkostnadsskydd och frikort
 • Uppgifter om/från sjukvårdens enkäter och blanketter
 • Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi för in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

Automatisk behandling av personuppgifter

Ändamål
Med hjälp av cookies och andra digitala spårningstekninker behandlar Resund Behandling personuppgifter i samband med användning av vår webbplats eller interaktion med våra profiler i sociala medier. Vi gör detta för att mäta användningen av vår webbplats och våra profiler i sociala medier så att vi kan förbättra dem.

Cookies
Cookies är små textfiler som innehåller en teckensträng och som identifierar en unik webbläsare. De skickas till en dator av internetoperatörer eller tredje part. Som standard är cookies tillåtna i de flesta webbläsare, då detta är något som de flesta webbplatsägare kräver för att få åtkomst till deras webbplats. En cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid eller tills du själv raderar den. Du kan ändra inställningarna för din webbläsare för att inaktivera cookies som standard, blockera cookies från tredje part eller för att få ett meddelande om att en cookie har skickats.

Läs mer om cookies på post- och telestyrelsens webbplats

Cookies och teknik från Google
Med hjälp av cookies och teknik från Google kan vi få information om hur besökare använder vår webbplats, inklusive, men inte begränsat till, information om sidvisningar, källa och tiden för besöket på webbplatsen. Informationen avidentifieras och visas som siffror, vilket innebär att den inte går att härleda till specifika personer. På så sätt skyddas din integritet.

Om du inte vill att användningsdata samlas in i annons eller webbstatistiksyfte av Googles tjänster kan du använda så kallade opt-out tillägg till din webbläsare eller en tjänst från branschorganisationen EDAA:

Annonsinställningar för Google Analytics på Googles webbplats

Opt-out tillägg för Google Analytics på Googles webbplats

Läs mer om och aktivera tjänsten på EDAAs webbplats

Cookies från Facebook
Facebooks pixeltagg placerar cookies på din dator som kan skicka ett meddelande till Facebook om att du har besökt webbplatsen. Vi förmodar då att du är intresserad av Resund Behandling och innehållet på webbplatsen. När du sedan besöker Facebook visas information eller annonser med liknande innehåll. Gå till sekretessinställningarna i Facebook för att begränsa visningen av denna typ av marknadsföring.

Rättslig grund
Genom att använda vår webbplats ger du ditt samtycke till användandet av cookies samt  användandet av andra digitala spårningstekniker för ovanstående ändamål.

Rättigheter och kontaktuppgifter

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling, samt att begära att få tillgång till ett registerutdrag avseende dina personuppgifter som vi behandlar.

För mer information om dina rättigheter avseende din journal finner du på Region Skånes hemsida

https://www.skane.se/Halsa-och-vard/Regler-och-rattigheter-i-varden1/Din-patientjournal/

och Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) hemsida

https://www.ivo.se/for-privatpersoner/

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig:
Resund Behandling,  org.nr. 559037-9094
Studentgatan 4, 211 38 Malmö
Vx. 040-6161 11 10
E-post: kontakt@resundbehandling.se

Ändringar till denna policy
Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera den ändrade policyn här, med datum för ändringen. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom policyn. Vid betydande ändringar av vår policy kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till exempel genom att publicera ett meddelande på vår webbplats och/eller i våra sociala medier innan ändringen träder i kraft.

Denna integritetspolicy uppdaterades den 24 maj 2018.

Till oss kan du remittera och själv söka behandling

REMITTERASÖKA BEHANDLING